Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby „RYCHLÍ KODÉŘI“ společnosti Scheema Digital s.r.o.

platné a účinné od 1. ledna 2018

verze 1.1

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Zhotovitelem je společnost Scheema Digital s.r.o., IČ 01939327, se sídlem 1. máje 867/5, 748 01 Hlučín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 56841 (dále jen „Zhotovitel“).
  2. Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která přijala nabídku Zhotovitele a uzavřela se Zhotovitelem smlouvu v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále je „Objednatel“).
  3. Specifikace služeb Zhotovitele
   1. Zhotovitel nabízí služby v oblasti informačních technologií, přičemž se zejména zaměřuje na tvorbu webových prezentací, redakčních systému a webových aplikací a poskytování souvisejících služeb.
   2. Objednatel je osoba mající v úmyslu užívat či provozovat webovou prezentaci v síti Internet nebo obdobné počítačové síti (dále jen „webová prezentace“), přičemž Objednatel má zájem o vypracování grafického vzhledu webové prezentace a rozložení jejich prvků.
  4. Uzavření Smlouvy
   1. Objednatel prostřednictvím webových stránek dostupných na doméně rychlikoderi.cz zašle Zhotoviteli poptávku služeb (dále jen „Poptávka“). Zhotovitel na základě Poptávky Objednatele vypracuje a zašle v elektronické podobě e-mailem Objednateli nabídku obsahující specifikaci díla (dále jen „Nabídka“), které by mělo být na základě smlouvy Zhotovitelem vytvořeno (dále jen „Šablona“). Objednatel přijme Nabídku použitím (otevřením) odkazu, který je součástí Nabídky a který je pro její přijetí speciálně určen a přijetím Nabídky je mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřen smlouva o vytvoření Šablony (dále jen „Smlouva“). Součástí Smlouvy jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky.
   2. Pro uzavření Smlouvy je nutné přijetí Nabídky bez jakýchkoliv výhrad či dodatků. V případě akceptace Nabídky s výhradami nebo dodatkem nedochází k uzavření Smlouvy, ale jedná se o nový návrh na uzavření Smlouvy.
   3. Za Šablonu se považují grafické prvky webové prezentace a jejich rozložení na jednotlivých webových stránkách tuto prezentaci tvořící, přičemž funkční části webové prezentace budou zpracovány jen co do jejich grafické podoby a Šablona nebude obsahovat zdrojové kódy pro zajištění funkcionality funkčních častí, tj. funkční části nebudou schopny reagovat na podněty uživatele. Za funkční části webové prezentace se považují takové prvky, které jsou schopné reagovat na podněty uživatele a provádět změny stavu webové prezentace nebo ukládat data či provádět jiné operace na počítačích odlišných od počítače, kde je webová prezentace zobrazena, přičemž obvykle jsou tyto části zpracovány v ucelené části zdrojového kódu webové prezentace. V případě, že je v Nabídce uvedena funkcionalita určitých funkčních prvků webové prezentace, potom bude Šablona schopna tyto funkcionality provést.
 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

  1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele specifikovaný v Nabídce, a to:
   • vytvořit Šablonu
   • odstranit během zkušebního provozu vady Šablony,
   • předat zdrojové kódy Šablony Objednateli,

   to vše za podmínek dle Nabídky, Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek.

  2. Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele:
   • uhradit cenu díla ve výši a za podmínek uvedených ve Smlouvě, Nabídce a těchto Všeobecných obchodních podmínkách, a
   • dodržovat povinnosti a pravidla uvedená ve Smlouvě, Nabídce popř. těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
  3. Šablona bude optimalizovaná pro webové prohlížeče a jejich verze, které jsou výslovně uvedeny v Nabídce, přičemž optimalizace je prováděna pro webové prohlížeče v jejich základním nastavení a bez užití jakýchkoliv pluginů či jiných nadstandardních součástí. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost či vady Šablony v jiných webových prohlížečích a jejich verzí, než které jsou v Nabídce uvedeny.
 3. ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

  1. Zpracování Šablony
   1. Zhotovitel zpracuje Šablonu na základě Nabídky do 3 dnů od uzavření Smlouvy.
  2. Zkušební provoz Šablony
   1. Po zpracování Šablony dle bodu 3.1.1. probíhá zkušební provoz Šablony v délce 7 kalendářních dnů (dále také jen „Zkušební provoz“).
   2. Objednatel je povinen si během Zkušebního provozu řádně vyzkoušet všechny součásti Šablony a vyjádřit se k jejím případným vadám. Objednatel je povinen veškeré vady Šablony uplatnit u Zhotovitele v rámci Zkušebního provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o vadách dozvěděl nebo dozvědět mohl, a to na mailovou adresu Zhotovitele reklamace@rychlikoderi.cz. V případě, že Objednatel neuplatní vady bez zbytečného odkladu, ztrácí nárok na jejich odstranění.
   3. Zhotovitel se zavazuje reagovat na uplatněné vady Šablony dle bodu 3.2.2. těchto Všeobecných obchodních podmínek do 1 pracovního dne od dne jejich přijetí (dále také jen „Reakční doba“), přičemž tato lhůta končí uplynutím dne, ve které měla být reakce provedena. Za provedení reakce dle tohoto bodu se považuje odpověď Objednateli o přijetí požadavku v Reakční době. Zhotovitel provede rovněž v rámci Reakční doby odstranění vady, umožní-li odstranění vady v tomto termínu povaha vady a kapacitní možnosti Zhotovitele.
  3. Předání Šablony
   1. Objednatel je povinen do doby skončení Zkušebního provozu se písemně vyjádřit Zhotoviteli, zdali Šablonu:
    • převzal, nebo
    • převzal s výhradami, přičemž Objednatel bere na vědomí, že výhrady musí být uplatněny výhradně postupem dle čl. 3.2. těchto Všeobecných obchodních podmínek, nebo
    • odmítnul převzít z důvodu, že Šablona není způsobilá sloužit svému účelu; v takovém případě je Objednatel povinen uvést konkrétní důvod.
   2. Neinformuje-li písemně Objednatel Zhotovitele ve lhůtě do ukončení Zkušebního provozu dle čl. 3.2.1. o konkrétních důvodech (tj. závažné vady nebo absence zásadní funkcionality Šablony uvedena výslovně v Nabídce), pro které by odmítal Šablonu převzít, má se za to, že je Šablona způsobilá sloužit svému účelu sjednanému ve Smlouvě.
   3. Bez ohledu na vyjádření Objednatele se Šablona považuje za předanou a způsobilou sloužit svému účelu také tehdy,
    • pokud se Objednatel k Šabloně v průběhu Zkušebního provozu nevyjádřil, přestože Zhotovitel umožnil Objednateli vyzkoušení a užívání Šablony v rámci Zkušebního provozu, nebo
    • pokud ji Objednatel fakticky užívá, nebo
    • pokud Šablona jako celek neobsahuje chyby bránící jejímu užívání.
  4. Školení
   1. Zhotovitel neposkytuje služby žádné školící služby ve spojitosti se Šablonou, není-li v Nabídce uvedeno jinak. V rámci webových stránek Zhotovitele dostupných na adrese rychlikoderi.cz jsou přístupné základní informace o ovládání webových aplikací.
  5. Požadavky na úpravu a doplnění Šablony
   1. Žádné úpravy Šablony ani její jiné změny nebudou Zhotovitelem po předání Šablony do Zkušebního provozu prováděny vyjma odstranění vad Šablony dle Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 4. LICENCE A ZDROJOVÉ KÓDY

  1. Licence
   1. Zhotovitel poskytuje Objednateli, jakožto nabyvateli dle autorského zákona, oprávnění k výkonu práva užít Šablonu ke všem způsobům užití, které dle autorského zákona a účelu Smlouvy připadají v úvahu, přičemž Objednatel bere na vědomí, že Licence se poskytuje jako nevýhradní. Objednatel a Zhotovitel se domluvili, že Objednatel je rovněž oprávněn Šablonu upravit nebo změnit a také zapracovat ji do jiného počítačového programu vytvořeného Objednatelem.
   2. Objednatel nemá právo na postoupení majetkových práv k Šabloně třetí osobě a nemá právo ani poskytovat podlicence k Šabloně samotné.
   3. Územní, časový ani množstevní rozsah majetkových práv Objednatele k Šabloně nabytých na základě Smlouvy není omezen.
  2. Zdrojové kódy
   1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den předání Šablony Objednateli, předat Objednateli v elektronické podobě zasláním na e-mailovou adresu Objednatele (uvedenou v záhlaví) zdrojové kódy Šablony. Zhotovitel tímto garantuje, že z předaných zdrojových kódů bude možno Šablonu zobrazit ve webových prohlížečích a jejich verzích, pro které je Šablona optimalizovaná dle čl. 2.3. těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  3. Dokumentace
   1. Objednatel nemá nárok na dokumentaci Šablony. Zdrojové kódy Šablony obsahují základní poznámky a Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel neručí za úplnost ani rozsah těchto poznámek.
 5. ÚDRŽBA ŠABLONY

  1. Není-li v Nabídce nebo písemné dohodě Objednatele a Zhotovitele uvedeno jinak, Zhotovitel nezajišťuji údržbu, update, upgrade ani jiné servisní úkony Šablony.
 6. CENA ŠABLONY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cena Šablony
   1. Cena za vytvoření Šablony je stanovena v Nabídce (dále jen „Cena Šablony“) a Objednatel Cenu Šablony uhradí v souladu se Smlouvou, Nabídkou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
  2. Platební podmínky
   1. Nárok na úhradu Ceny Šablony vzniká Zhotoviteli, jakmile je Šablona předaná Objednateli.
   2. V případě, že se Šablona nebude v době čtyř pracovních dnů od skončení Zkušebního provozu považovat za předanou, nemá Objednatel povinnost uhradit Zhotoviteli Cenu Šablony.
   3. Není-li v Nabídce stanoveno jinak, Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad – fakturu na částku odpovídající Ceně Šablony, a to do 5 dnů ode dne skončení Zkušebního provozu a pokud nastalo předání Šablony dříve než s ukončením Zkušebního provozu, potom do 5 dnů od jejího předání.
   4. Splatnost daňového dokladu – faktury vystaveného Zhotovitelem na základě Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek je 10 dnů ode dne jejího vystavení.
 7. ODPOVĚDNOST ZA VADY ŠABLONY

  1. Zhotovitel má povinnost odstranit vady Šablony, které Šablona má při jejím uvedení do Zkušebního provozu a které budou u Zhotovitele řádně uplatněny v souladu se Smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Zhotovitel však nemá povinnost k odstranění vad Šablony v případě, že Objednatel neuhradí Ceny Šablony dle čl. 6.2.2. těchto Všeobecných obchodních podmínek, pokud se Objednatel a Zhotovitel v konkrétním případě nedomluví jinak a dále Objednatel nemá v tomto případě žádné nároky vůči Zhotoviteli související s nepředáním Šablony.
  2. Za nedostatky či vady Šablony se nepovažuje stav, kdy vykazuje vlastnosti sjednané ve Smlouvě, avšak
   1. neodpovídá zcela představám Objednatele o obvyklosti ohledně rozvržení uživatelského rozhraní či umístění jednotlivých ovládacích prvků apod., ledaže jde o odchylky od úprav Šablony, které byly výslovně sjednány, a/nebo
   2. neodpovídá zcela představám Objednatele o obvyklých funkcích Šablony, ledaže jde o odchylky oproti funkcím, které byly výslovně sjednány.
  3. Uplatnění vad Šablony musí být provedena v souladu se Smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, především postupem v souladu dle čl. 3.2. těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 8. NÁHRADA ŠKODY

  1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnou škodu jemu vzniklou v souvislosti se Smlouvou, a to maximálně do výše plnění, které Zhotovitel od Objednatele na základě Smlouvy obdržel. Zhotovitel neodpovídá Objednateli za ušlý zisk, sankční plnění ani jakékoliv jiné škody, které Objednateli v souvislosti se Šablonou a Smlouvou vzniknou a Zhotovitel rovněž vůbec neodpovídá za jakékoliv nároky třetích osob.
 9. MLČENLIVOST

  1. Zhotovitel a Objednatel se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající ze Smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří jejich obchodní tajemství a důvěrné informace.
  2. Za důvěrné informace Objednatele se považují zejména písemné dokumenty a podklady předané na základě Smlouvy v písemné (též elektronické) i ústní formě, pokud se týkající zadání Objednatele. Dále se za důvěrné informace považují zejména hesla a další přístupové informace k Šabloně. Za důvěrné informace Objednatele či Zhotovitele se rovněž považují informace, které strana sdělující informace za důvěrné vysloveně označí.
  3. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni použít skutečnosti představující obchodní tajemství a důvěrné informace pro realizaci závazků vycházejících ze Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn v potřebném rozsahu sdělit důvěrné informace krom svých zaměstnanců také subdodavatelům a jejich zaměstnancům.
  4. Porušením povinnosti mlčenlivosti dle tohoto článku není poskytnutí chráněných informací v nezbytném rozsahu orgánům nebo osobám majícím ze zákona právo na tyto informace a kontrolu činnosti smluvních stran, poskytnutí chráněných informací osobám ze zákona vázaných povinností mlčenlivostí (např. notář, advokát, daňový poradce) ani jiné použití chráněných informací s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Vztahy vzniklé ze Smlouvy se řídí českým právem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, vše v platném znění.
  2. V případě, že by některé ustanovení Smlouvy nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek bylo nebo se v budoucnu stalo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje neplatnost ostatních částí Smlouvy, resp. Všeobecných obchodních podmínek. Objednatel a Zhotovitel se zavazují bezodkladně nahradit po vzájemné dohodě takové ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu zrušeného ustanovení.
  3. Potvrzení Nabídky, resp. uzavřením Smlouvy Objednatel potvrzuje, že se seznámil se Smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasí s jejich obsahem. Dále Objednatel prohlašuje, že žádné z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nepovažuje za překvapivé.

Komentáře nejsou povoleny.